Veilige Sportomgeving Stad Antwerpen

BC De Deken onderschrijft wat de Stad Antwerpen definieert als een VEILIGE SPORTOMGEVING.
 
Sporten in een veilige sportomgeving is een van de belangrijke aspecten om te kunnen spreken van een kwaliteitsvolle sportvereniging.
Het is belangrijk dat wordt aangetoond op welke manier de vereniging met het thema veiligheid omgaat, hier actief aan werkt en op welke manier dit zich in de praktijk omzet.
 
De vier aspecten die deel uitmaken van een veilige sportomgeving zijn de volgende:
1. Veilig bestuur:
Het veiligheidsbeleid is structureel ingebed in de vereniging via beleidsdocumenten, verzekeringen en medewerkers.

2. Sociale veiligheid:
Dit is het beschermen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen. Voorbeelden hiervan zijn pesten diefstal, verbaal geweld, agressief gedrag, ongewenste handelingen…

3. Gezond en medisch verantwoord sporten: 
De sportvereniging streeft ernaar alle sporters op een gezonde manier langdurig te laten sporten door sportletsels en gezondheidsschade door foute sportbeoefening te voorkomen. De sportvereniging stimuleert ook een gezonde mentaliteit en geeft hierin advies.

4. Fysieke veiligheid en wettelijke regelgeving:
Dit is fysieke risico’s uitsluiten of beperken door het voeren van een degelijk beheer- en onderhoudsbeleid van alle betrokken infrastructuren en materialen. Voorbeelden hiervan zijn leden kunnen zich op een veilige manier bewegen in de infrastructuur, sportmaterialen zijn veilig in gebruik, aanwezigheid van EHBO-materiaal en -kennis, aanwezigheid van evacuatieplannen…
Alle van toepassing zijnde wettelijke attesten en keuringen moeten in orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn keuring elektriciteit en gas, keuring brandblussers…